ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯ†ᑦ

ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᑐᑦ 15 ᐊᒻᒪ 24 ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ?

ᓵᓚᒃᓴᕈᒪᕖᑦ $250 ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᒥᒃ?

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᕗᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᔭᕐᒪᖔᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᕿᓂᕐᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕇᓐᓇᓕᕋᔭᑕᕐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᖕᒥᓂᕐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᖕᒪᖔᕐᐱᑦ. ᓇᒧᓐᖓᐅᒐᔭᕐᐱᓪᓕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ? ᑭᓱᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑑᒐᔭᕐᐸᑦ?

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒐᔭᕐᐱᑦ ᓄᑖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑐᓂᒃ? ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᐲᑦ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᐲᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒃᓴᖃᕐᐲ? ᑐᓴᒪᕈᒪᑦᑎᐊᕐᐸᕗᑦ!

ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᓕᒫᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᐳᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕋᔭᓂᕐᒧᑦ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒥ.

ᐅᓇ ᐊᑎᖁᑏᑦ ᑭᐅᒍᕕᐅᒃ ᓵᓚᖃᕈᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᑭᓕᕇᓯᒪᔪᒥᑦ $250.00-mit ᒥᑦ

Page 1 of 6

ᓇᒥ ᓄᓇᖃᕐᐱᑦ?

ᐊᕐᓇᐅᕕᑦ ᐊᖑᑕᐅᕕᓪᓗ?

ᓱᕈᓯᖁᑎᖃᕐᐲᑦ ᐅᕝᕙᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐸᖅᑭᕕᑦ?

ᓇᓪᓕᐊᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᐱᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᓂ?

ᓂᕈᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᑕᓕᒫᑎᑦ

ᓇᓪᓕᐊᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᐱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ?

ᓂᕈᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᑕᓕᒫᑎᑦ